Getting Started

How to Load Cash to my Rewire Account (UK)

These steps will guide you to deposit cash into your Rewire payments account. It’s simple and credited immediately, it can be made at a participating PayPoint conveniently in your area. Once you have a Balance, you can send money abroad, locally and use the same balance for your Rewire Visa debit. If you are a new user, […]

How to Load Cash to my Rewire Account (UK)

These steps will guide you to deposit cash into your Rewire payments account. It’s simple and credited immediately, it can be made at a participating PayPoint conveniently in your area. Once you have a Balance, you can send money abroad, locally and use the same balance for your Rewire Visa debit.  If you are a new user, ensure […]

How to get a free IBAN account?

Do you want to get a free IBAN account? This is a guide to receiving an International Bank Account Number (IBAN) in Europe. This account is very useful in making international and local EU transactions. Opening an account with Rewire will give you a free IBAN and also allow you to make free online and […]

การตั้งค่าเลขบัญชีเพื่อรับฝากเงิน – Get an Online Account

ต้องการเลขบัญชีเพื่อรับฝากเงินออนไลน์ฟรี? บทความนี้เราจะแนะนำขั้นตอนในการขอรับเลขบัญชีออนไลน์ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถใช้บัญชีออนไลน์ของคุณในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งภายในสหราชอาณาจักรและกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เมื่อสมัครบัญชี Rewire คุณจะได้รับหมายเลขบัญชีออนไลน์ฟรี และสามารถใช้จ่ายเงินในบัญชี Rewire ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวันทั้งทางออนไลน์และกับร้านค้าทั่วไปด้วยบัตรเดบิต Visa ของ Rewire คุณจะต้องสมัครบัญชี Rewire ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะขอเลขบัญชีออนไลน์ได้ มีบัญชี Rewire แล้ว? เข้าระบบบัญชี Rewire และทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อขอรับเลขบัญชีออนไลน์ได้เลย 1. ตั้งค่าการใช้งานบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ ไปที่แท็บ ‘บัญชีของฉัน’ และคลิก ‘ทำบัญชีของคุณให้สมบูรณ์’ 2. ยืนยันตัวตนเจ้าของบัญชี ในการยืนยันตัวตนเจ้าของบัญชี เราจะขอให้คุณอัปโหลดเอกสารประจำตัวและถ่ายรูปเซลฟี่ โดยคุณสามารถเลือกอัปโหลดเอกสารประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: – หนังสือเดินทาง – บัตรผู้อยู่อาศัยที่ออกโดยประเทศในสหภาพยุโรป – บัตรประจำตัวประชาชนของประเทศในสหภาพยุโรป – ใบอนุญาตขับขี่ ในหน้าการยืนยันตัวตน ให้คลิก ‘ข้าพเจ้ายอมรับ’ เพื่อตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นให้คลิก ‘อัปโหลด ID หรือหนังสือเดินทาง’ 3. อัปโหลดเอกสารประจำตัว/ถ่ายรูปเอกสารประจำตัว คลิก ‘ถ่ายภาพ’ เพื่ออัปโหลดรูปถ่ายเอกสารประจำตัว […]

วิธีเติมเงินเข้าบัญชี Rewire – Loading to Online Account UK

บทความนี้จะแนะนำวิธีการเติมเงินเข้าบัญชี Rewire ซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธีด้วยกันดังนี้: เติมเงินออนไลน์ไปยังบัญชี Rewire ของคุณ  – เงินจะเข้าภายใน 3 วัน เติมเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต – เงินเข้าทันที มีค่าธรรมเนียม 0.5% ของยอดเงินที่เติม (ครั้งแรกฟรี) เติมเงินด้วยการโอนผ่านธนาคารแบบทันที – เงินเข้าทันทีและไม่มีค่าธรรมเนียม คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ตัวเลือกในการเติมเงินด้านบนเพื่อข้ามไปดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ เมื่อมียอดเงินในบัญชี Rewire แล้ว คุณก็สามารถส่งเงินไปไทยได้เลย หรือจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ยุโรปผ่านทางบัตรเดบิต Mastercard ของ Rewire ก็ได้ หากคุณยังไม่เคยใช้ Rewire คุณจะต้องสมัครบัญชี Rewire ให้เรียบร้อยก่อน หากคุณมีบัญชี Rewire แล้ว ให้เข้าระบบบัญชี Rewire และทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลย เติมเงินออนไลน์ไปยังบัญชี Rewire ของคุณ ( SEPA) เติมเงินจากบัญชีธนาคารโดยใช้เลขบัญชีและรหัส Sort Code ที่ระบุไว้ใต้แท็บ “บัญชีของฉัน”ถ้าคุณได้สร้างรายการส่งเงินกับ Rewire ไว้แล้ว […]

วิธีเติมเงินเข้าบัญชี Rewire – Loading to IBAN

บทความนี้จะแนะนำวิธีการเติมเงินเข้าบัญชี Rewire ซึ่งมีทั้งหมด 3 วิธีด้วยกันดังนี้:  เติมเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยใช้เลข IBAN (โอนเงินแบบ SEPA) เติมเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต เติมเงินด้วยบัญชีธนาคารออนไลน์ (ผ่าน SOFORT ซึ่งดำเนินการโดย Klarna) คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ตัวเลือกในการเติมเงินด้านบนเพื่อข้ามไปดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ เมื่อมียอดเงินในบัญชี Rewire แล้ว คุณก็สามารถส่งเงินไปไทยได้เลย หรือจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ยุโรปผ่านทางบัตรเดบิต Mastercard ของ Rewire ก็ได้ หากคุณยังไม่เคยใช้ Rewire คุณจะต้องสมัครบัญชี Rewire ให้เรียบร้อยก่อน หากคุณมีบัญชี Rewire แล้ว ให้เข้าระบบบัญชี Rewire และทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลย เติมเงินด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยใช้เลข IBAN (โอนเงินแบบ SEPA) คุณสามารถดูเลข IBAN ได้ที่ใต้แท็บ ‘บัญชีของฉัน’ **สำคัญมาก: เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากทางธนาคารอื่นๆ หากคุณรับเงินสกุลยูโรจากบัญชีธนาคารในสหภาพยุโรป คุณจะต้องใช้เลข IBAN ที่ขึ้นต้นด้วย EE (ซึ่งระบุไว้ในกรอบ ‘ฝากเงินจาก […]

How to Load Money to my Rewire IBAN Account – chinese

您可以参考以下步骤来将钱充值到您的Rewire IBAN账户中。您可以选择通过信用卡和网上银行快速转账,以及普通银行转账方式来转账至您Rewire IBAN账户中。当您的账户中存有余额,您就可以进行对外汇款了。您账户的余额就等同于您Rewire百事通卡的余额。 如果您是新用户,那么请您在注册并激活您的Rewire账户后,参考这个教程。如果您已经开通Rewire账户,那么请您登陆您的账户进行操作。 开始充值 用户首页 在您的登陆用户主页面,点击“我的账户”,然后点击“充值”,您就可以将钱成功充值到您的账户 *温馨提示:在欧洲,您的雇主和朋友也可以汇款到您Rewire账户哟! 选择充值金额 请您填入您想汇入的金额,然后点击“选择充值方式”. 选择充值方式 在这个页面,您会看到多种充值方式。选择您选择以下充值方式来直接转账。 通过信用卡和网上银行转账是免费的而且方便快捷。相比较之下,通过普通银行充值相对较慢,大概要等上两个工作日左右。 Load via Credit Card 选择借记卡或信用卡选项 请输入您卡的信息 请您输入支付卡的信息详情。确认无误后,请点击“继续”。 充值确认单 当您完成充值时,画面中会弹出一个对话框来确认您的充值金额。确认,请您点击“我知道了”。在您登陆主页面中即可查询账户余额。 银行卡信息会被记录在账户中来便于下一次充值 以方便于下一次快速充值,系统会记录下您在上一次充值所输入银行卡的信息。 即刻银行转账 请选择 “ 即刻银行转账” 请选择银行 请选择银行以及您所在的国家 登陆您的网上银行 在登录您的网上银行后,您会收到银行验证码。请输入验证码来完成这一次的充值。 充值确认单 当您完成充值时,画面中会弹出一个对话框来确认您的充值金额。点击右上角的小叉返回主页面。在您登陆主页面中即可查询账户余额。 系统会记录账户信息以便下一次汇款 为了方便您下一次汇款,我们的系统会记录下您上一次充值时所用的账户的信息。 Transfer Money from your Bank 如果您想要通过普通银行来进行充值的话,请您在“我的账户”中找到您Rewire的IBAN号码,然后复制这个号码,打开您的银行页面,在IBAN空白处粘贴这个号码。切记,在您输入完信息之后,请立刻汇款。如果您无法立刻汇款,这个汇款订单就会被即刻取消。当您成功充值之后,在两个工作日内,您就可以在您的Rewire账户中查询到充值余额了。 您已成功充值! 在您成功充值之后,您可以点击此处来查看汇款教程,或者点击此处来订购免费的荣事达卡。

จะส่งเงินกลับบ้านที่ไทยได้อย่างไร? – Send money home

ในบทความนี้ เราจะแนะนำขั้นตอนในการส่งเงินจากยุโรปไปไทย ขั้นตอนแรก คุณจะต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชี Rewire ก่อน (โดยเติมเงินด้วยบัตรเดบิต/เครดิต หรือโอนผ่านธนาคาร) เมื่อมียอดเงินในบัญชี Rewire แล้ว คุณก็ส่งเงินกลับบ้านไปยังบัญชีธนาคารที่ไทยได้เลย หากคุณยังไม่เคยส่งเงินกับ Rewire คุณจะต้องสมัครบัญชี Rewire ให้เรียบร้อยก่อน หากคุณมีบัญชี Rewire แล้ว ให้เข้าระบบบัญชี Rewire และทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลย Send Money 1. เริ่มต้น คลิกที่แท็บ ‘การส่งเงิน’ ในแอป Rewire หรือคลิกปุ่ม ‘เริ่มต้น’ ที่หน้าหลัก 2.ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการส่ง ใส่จำนวนเงิน (ในสกุลเงินยูโรหรือเงินบาท) ตามจำนวนที่ต้องการในช่องการคำนวนอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคุณจะสามารถเห็นข้อมูลเรทเงินแบบเรียลไทม์ เมื่อพร้อมแล้ว ก็คลิก ‘ถัดไป’ ได้เลย 3. ป้อนข้อมูลผู้รับเงิน ใส่ข้อมูลของผู้รับเงินให้ครบทุกช่อง (ชื่อ-สกุล ชื่อจังหวัด และเบอร์โทรศัพท์) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้รับถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้อง การส่งเงินอาจจะเกิดความล่าช้าได้ เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิก ‘ถัดไป’ 4. […]

จะขอเลขบัญชี IBAN ได้อย่างไร? How to get an IBAN?

ต้องการเลขบัญชี IBAN ฟรี? บทความนี้เราจะแนะนำขั้นตอนในการขอรับเลข IBAN (International Bank Account Number) ในยุโรป ซึ่งก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศนั่นเอง คุณสามารถใช้เลขบัญชี IBAN ในการทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งในประเทศภายในสหภาพยุโรปและกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เมื่อสมัครบัญชี Rewire คุณจะได้รับหมายเลข IBAN ฟรี และสามารถใช้จ่ายเงินในบัญชี Rewire ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวันทั้งทางออนไลน์และกับร้านค้าทั่วไปด้วยบัตรเดบิต Visa ของ Rewire คุณจะต้องสมัครบัญชี Rewire ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะขอเลข IBAN ได้ มีบัญชี Rewire แล้ว? เข้าระบบบัญชี Rewire และทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อขอรับเลข IBAN ได้เลย 1. ตั้งค่าการใช้งานบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ ไปที่แท็บ ‘บัญชีของฉัน’ และคลิก ‘ทำบัญชีของคุณให้สมบูรณ์’ 2. ยืนยันตัวตนเจ้าของบัญชี ในการยืนยันตัวตนเจ้าของบัญชี เราจะขอให้คุณอัปโหลดเอกสารประจำตัวและถ่ายรูปเซลฟี่ โดยคุณสามารถเลือกอัปโหลดเอกสารประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: – หนังสือเดินทาง – บัตรผู้อยู่อาศัยที่ออกโดยประเทศในสหภาพยุโรป […]

วิธีสมัครเปิดบัญชี Rewire (how to sign up)

ข้อมูลขั้นตอนอย่างละเอียดสำหรับการสมัครใช้งานบัญชี Rewire บัญชี Rewire สะดวกมากๆ สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ โดยคุณจะได้รับหมายเลข IBAN (International Bank Account Number ซึ่งก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศนั่นเอง) เพื่อใช้ในการฝากเงิน  และคุณสามารถใช้จ่ายเงินในบัญชี Rewire ได้ในชีวิตประจำวันทั้งทางออนไลน์และกับร้านค้าทั่วไปด้วยบัตรเดบิตของ Rewire (ขอบัตรเดบิต Rewire ได้ฟรี และไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรรายปี)   คลิกที่นี่เพื่อสมัครบัญชี Rewire บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอป Rewire ของเรา เริ่มขั้นตอนกันเลย 1) การสมัครครั้งแรก เมื่อคุณกดเข้า ลงทะเบียน, กรุณาสังเกตที่มุมขวามือ ด้านบนของหน้าเพจ และกดเข้าที่ EN 2) เลือกภาษาไทย เลือก ภาษาไทย 3) สมัครเปิดบัญชี เริ่มขั้นตอนด้วยการคลิกปุ่ม ‘เริ่มต้น’ 4) ป้อนชื่อของคุณ ใส่ชื่อ-สกุล และชื่อกลาง (หากมี) เป็นภาษาอังกฤษตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง แล้วคลิกปุ่ม ‘ถัดไป’ 5) ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ […]

How Can I Send Money to Cash Pickup in Nigeria from Israel?

Please note that cash pick-up is not available at the moment These steps will guide you to send money from Israel to Nigeria instantly with Cash Pickup via any branch of GTBank or Fidelity. The money will be received in NGN. You will need to load money at the last stage, either from cash deposit […]

How Can I Send Money to Cash Pickup in Nigeria?

These steps will guide you to send money from Europe/UK to Nigeria instantly with Cash Pickup via any branch of GTBank or Fidelity. The money will be received in USD. To do so, firstly, you have to load money  (CREDIT/DEBIT CARD or BANK TRANSFER) to your Rewire account. Once you have a Balance, you can send this money to […]

How to Load Money to my Rewire Account in UK

These steps will guide you to load money into your Rewire online bank account. You have a few options how to load money Credit Card, Bank Transfer and Transfer from your Bank or deposit via cash(click on an option to skip straight to their guide) . Once you have a Balance, you can send money abroad, locally and use […]

How Can I Send Money to China

这些步骤将手把手教您怎样通过我们的app从欧洲汇款到国内。 为此,首先,您必须将汇款(信用卡/借记卡或银行转账)添加到Rewire帐户中。余额达到后,您可以将款项(银联或支付宝)发送给收款人 如果您是新用户,请确保您的Rewire帐户是在已开通并激活状态,然后再遵循本指南。 如果您已经有了一个正在使用的帐户,那么请您登录到“我的帐户”。 汇款 1. 开始汇款 在Rewire平台创建汇款的订单,请点击首页上的“汇款”选项或者进入主页面上的“开始汇款”选项。 2. 输入汇款金额 在计算器中输入您要发送的金额。 您将看到根据今日汇率将确切收到多少。 准备就绪后,单击“下一步”。 3. 添加收款人信息 输入收款人信息(包括名字,姓氏,所在城市,以及收款人的联系电话)。 请检查您输入的信息是否正确,因为错误信息可能导致传输延迟。 之后单击“下一步”。 4. 选择收取汇款方式 如果要发送到银联,请转到指南的“银联”部分。如果您想发送到支付宝手机钱包,请转到指南的“手机钱包”部分。 银联收款 5. 请选择收款方式 请选择银联收款 6.银联 请输入收款人身份证号码和银联卡号。确认无误后,请点击“下一步”。   支付宝手机钱包 5. 请选择收款方式 选择“支付宝收款”选项来汇款到支付宝 6. 选择手机钱包 在您选择支付宝后,它将根据收款人的电话号码来识别收款人的支付宝帐户。 请您确保他们的电话号码已注册到其帐户中。 要从Rewire汇款到支付宝账户中,您收款人的支付宝帐户必须绑定中国银行卡。  然后,这笔钱将直接汇入收款人的银行帐户中,而不是在支付宝的余额中。 您可以将此指南 分享给您的收款人来进行下一步的支付宝设置。 N 新用户识别 – 选择ID形式 请选择以下任一文件上传 护照(国际) 欧盟公民或居留证 欧盟身份证 驾驶执照 – 上传身份证或护照 点击“拍照”来上传您身份证件或者护照的照片。 – 拍自拍照 为了确保证件有效性,您还要上传您的自拍照。请您在白色的圈内进行拍照,确保您的头部完全在圈内。 – 请输入您的地址 […]

如何激活支付宝境外收款功能从而收取来自Rewire的汇款” (Activate Alipay)

如果您选择支付宝收款,请先确认收款人支付宝账号已经绑定手机号或者邮箱,以及收款人支付宝需开通跨境汇款功能绑定一张中国的银行卡收款,转账金额将直接汇入支付宝绑定的卡号。如何开通支付宝跨境汇款功能,如下图指示操作   步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 You are done! Facebook Twitter Envelope Linkedin

Looking for a cheap, fast, and safe way to send money home?
Get Started